SCREENOV√Č ROLETY

Screenové rolety

Hlavnou v√Ĺhodou screenov√Ĺch roliet je ńćiastońćn√° priepustnosŇ• svetla, ńć√≠m zabezpeńćuje optim√°lnu √ļroveŇą prirodzen√©ho svetla v interi√©ry. Tento typ roletov√©ho tienenia prin√°Ň°a tieŇą a pr√≠jemn√© teplotn√© podmienky do interi√©ru bez straty v√Ĺhńĺadu do exteri√©ru. Z√°roveŇą vŇ°ak screenov√© clony chr√°nia s√ļkromie, t√Ĺm Ňĺe sŇ•aŇĺuje pohńĺad z vonkajŇ°ej strany do rodinn√©ho domu alebo administrat√≠vnej budovy.¬†

Screenov√© rolety predstavuj√ļ ide√°lny doplnok pre pas√≠vne domy. Technick√© tkaniny pouŇĺit√© pri tomto type tienenia zaisŇ•uj√ļ maxim√°lnu ochranu proti slneńćn√©mu Ňĺiareniu a prieniku tepla do interi√©ru. Pre svoje materi√°lov√© zloŇĺenie (sklen√© vl√°kno, PVC, polyester) a charakteristiky s√ļ screenov√© clony ide√°lne na pouŇĺitie do vonkajŇ°ieho prostredia.

Screenové rolety SCREEN ZIP

Screenov√° roleta SCREEN ZIP je spomedzi vŇ°etk√Ĺch cl√īn technologicky najvyspelejŇ°ou clonou. VyuŇĺ√≠va jedineńćn√Ĺ ZIP syst√©m, ktor√Ĺ vńŹaka Ň°peci√°lnemu vedeniu screenovej l√°tky v liŇ°t√°ch ju dokonale nap√≠na a podstatne zvyŇ°uje odolnosŇ• rolety proti vetru. V zatiahnutom stave ńćiastońćne nahr√°dza aj sieŇ•ku proti hmyzu. Na v√Ĺber s√ļ technick√© l√°tky Satin√© (sklen√© vl√°kno potiahnut√© vrstvou PVC) alebo Soltis (polyesterov√© vl√°kno s PVC vrstvou), ktor√© zaisŇ•uj√ļ maxim√°lnu ochranu pred slneńćn√Ĺm Ňĺiaren√≠m a teplom. V√Ĺhodou vŇ°ak st√°le zost√°va, Ňĺe tieto clony prep√ļŇ°Ň•aj√ļ optim√°lnu hladinu prirodzen√©ho svetla a poskytuj√ļ tak kontakt s vonkajŇ°√≠m okol√≠m.

 • Technologick√° Ň°pińćka na poli screenov√Ĺch roliet
 • Unik√°tny syst√©m vedenia l√°tky v liŇ°t√°ch
 • Absol√ļtne napnutie l√°tky
 • Minim√°lny prienik svetla
 • Vysok√Ĺ odolnosŇ• proti vetru
 • Termoregulańćn√Ĺ efekt
 • Ochrana proti hmyzu v uzavretom stave
Isotra Screen ZIP - najvyspelejŇ°ia clona
Clona SCREEN ZIP
Min. Ň°√≠rka (mm)
600
Max. Ň°√≠rka (mm)
Min. v√ĹŇ°ka (mm)
500
Max. v√ĹŇ°ka (mm)

Screenové rolety SCREEN GW

Isotra Screen WG - screenov√° clona
Clona SCREEN GW

Screenov√° roleta SCREEN GW predstavuje modern√Ĺ prvok v oblasti tienenia, ktor√Ĺ je vhodn√Ĺ do interi√©ru aj exteri√©ru. V Ň°tandardnom vyhotoven√≠ Screen GW obsahuje horn√Ĺ kryc√≠ plech a je moŇĺn√© vybraŇ• si spomedzi 2 variant bońćn√©ho vedenia: vodiaca liŇ°ta alebo vedenie lankom. Materi√°lov√© zloŇĺenie pouŇĺit√Ĺch technick√Ĺch l√°tok (sklen√© vl√°kno, polyester, PVC) je dostupn√© v niekońĺk√Ĺch alternat√≠vach podńĺa pouŇĺitia.

 • Jednoduch√Ĺ a modern√Ĺ vzhńĺad
 • Vysok√° odolnosŇ• proti vetru
 • Tienenie interi√©rov√Ĺch alebo exteri√©rov√Ĺch pl√īch
 • Bońćn√© vedenie lankom alebo liŇ°tou
 • MoŇĺnosŇ• motorick√©ho ovl√°dania
 • Optim√°lna hladina prirodzen√©ho svetla
 • ҆irok√Ĺ v√Ĺber farebn√Ĺch preveden√≠
Min. Ň°√≠rka (mm)
600
Max. Ň°√≠rka (mm)
Min. v√ĹŇ°ka (mm)
500
Max. v√ĹŇ°ka (mm)

Screenové rolety SCREEN LITE

Screenov√° roleta SCREEN LITE predstavuje odńĺahńćen√ļ verziu roliet GW dod√°van√Ĺch bez horn√©ho krycieho boxu. Ako bońćn√© vedenie sa rolety dod√°vaj√ļ vo verzi√°ch buńŹ s vodiacim lankom alebo bońćnou liŇ°tou. Screenov√© rolety LITE s√ļ ide√°lna na pouŇĺitie v interi√©ri aj v exteri√©ry a umoŇĺŇąuj√ļ tak dokonale regulovaŇ• vn√ļtorn√© teplotn√© podmienky domu. Technick√© l√°tky pre tieto rolety pon√ļkame vo viacer√Ĺch materi√°lov√Ĺch a dizajnov√Ĺch alternat√≠vach, ktor√© zaisŇ•uj√ļ v√Ĺborn√ļ odolnosŇ• vońći poveternostn√Ĺm podmienkam. VńŹaka Ň°irokej ponuke l√°tok a preveden√≠ predstavuje screenov√° clona LITE vynikaj√ļcu cenov√ļ alternat√≠vu tienenia.

 • Cenovo dostupn√° alternativa k SCREEN ZIP a GW
 • Termoregulańćn√Ĺ efekt pre interi√©rov√© priestory
 • Odńĺahńćen√Ĺ variant bez krycieho profilu
 • Tienenie vn√ļtorn√Ĺch aj vonkajŇ°√≠ch pl√īch
 • Bońćn√© vedenie lankom alebo liŇ°tou
 • Farebn√© prevedenie konŇ°trukcie RAL
 • Motorick√© alebo manu√°lne ovl√°danie
Isotra Screen Lite - cenovo najdostupnejŇ°ia
Clona SCREEN LITE
Min. Ň°√≠rka (mm)
800
Max. Ň°√≠rka (mm)
Min. v√ĹŇ°ka (mm)
500
Max. v√ĹŇ°ka (mm)

Bońćn√© vedenia rolety

Spomedzi troch sp√īsobov vedenia roliet je ZIP syst√©m t√Ĺm najvyspelejŇ°√≠m, vńŹaka ńćomu rolety Screen ZIP zabezpeńćuj√ļ dokonal√© napnutie l√°tky a podstatne zvyŇ°uje odolnosŇ• proti vetru. Pre screenov√© rolety GW a LITE je Ň°tandardne na v√Ĺber vedenie liŇ°tou alebo lankom.

Zip systém pre vedenie screenovej clony

ZIP systém

Screenov√° roleta - vedenie liŇ°tou

vedenie liŇ°tou

Sp√īsob vedenia lankom pre screen

vedenie lankom

Z√°kladn√© varianty mont√°Ňĺe

V z√°vislosti od stavebnej situ√°cie, screenov√Ĺch roliet je moŇĺn√© umiestniŇ• do otvoru alebo pred otvor, s mont√°Ňĺou na stenu alebo na strop. V√ĹŇ°ka hornej konzoly pre Screen ZIP a GW je 117 mm. MoŇĺnosŇ• v√Ĺberu n√°vinu rolety “od okna” alebo “k oknu”.

Mont√°Ňĺ clony na stenu

na strop

Mont√°Ňĺ rolety na stenu

na stenu

Screenové látky

Pre screenov√© rolety s√ļ pouŇĺ√≠van√© Ň°peci√°lne navrhnut√© technick√© l√°tky Satin√©, Soltis alebo SCR , ktor√© zabezpeńćuj√ļ maxim√°lnu ochranu pred slneńćn√Ĺm Ňĺiaren√≠m, prienikom tepla a z√°roveŇą zabezpeńćuj√ļ optim√°lnu √ļroveŇą prirodzen√©ho svetla v interi√©ri. Screenov√© l√°tky pon√ļkame v niekońĺk√Ĺch alternat√≠vach dizajnov√©ho a materi√°lov√©ho zloŇĺenia:

Screenová látka Satiné

L√°tka Satin√© skladaj√ļca sa v z√°kladnom pomere zo sklen√©ho vl√°kna (42%) potiahnut√©ho PVC vrstvou (58%) zaisŇ•uje prvotriednu stabilitu rozmerov, ochranu pred UV Ňĺiaren√≠m a odolnosŇ• proti poveternostn√Ĺm podmienkam. Dostupn√© s√ļ aj l√°tky typu blackout, ktor√© neprep√ļŇ°Ň•aj√ļ Ňĺiadne svetlo. PriloŇĺen√Ĺ vzorkovn√≠k predstavuje len v√Ĺber, pre inform√°cie o vŇ°etk√Ĺch moŇĺnostiach n√°s kontaktujte.

Screenové clony - látka Satiné 3030
STNZ 3030
Screenová látka Satiné 2020
STNZ 2020
Látka pre screenové clony - Satiné 0101
STNZ 0101
Satiné 0207 pre screenové rolety
STNZ 0207
Satiné 0701 pre screenové rolety
STNZ 0701
Screenová technická látka Satiné 0202
STNZ 0202

Screenov√° l√°tka Soltis 92

Screenov√° l√°tka Soltis je vyroben√Ĺ z vysoko odoln√©ho polyesterov√©ho vl√°kna nap√≠nan√° technol√≥giou Precontraint v dvoch smeroch, ńć√≠m zabezpeńćuje rozmerov√ļ st√°losŇ• a pevnosŇ•. Povrch je upraven√Ĺ pigmentov√Ĺm PVC materi√°lom. K prednostiam Soltisu patr√≠ aj vynikaj√ļce tepelno-izolańćn√© vlastnosti, ide√°lne sveteln√© vlastnosti farebn√° st√°losŇ• (UV stabilita). PriloŇĺen√Ĺ vzorky s√ļ len ńćasŇ•ou vŇ°etk√Ĺch moŇĺnost√≠.

farba SLTZ 2135 - materiál Soltis 92 pre screenové rolety
SLTZ 2135
Screenov√° l√°tka Soltis 92 - SLTZ 2047
SLTZ 2047
Screen materi√°l Soltis 92 (SLTZ 2175)
SLTZ 2175
Screen materi√°l Soltis 92 (SLTZ 2167)
SLTZ 2167
Screenové clony - materiál Soltis 2044
SLTZ 2044
materi√°l Soltis 92 farby SLTZ 2051
SLTZ 2051

Na stiahnutie